Den Harry Potter an den Alchimistesteen

Joanne K. Rowling

An d’Lëtzebuergescht iwwersat vum Florence Berg.

ISBN 978-2-919771-09-7 € 25,00

De Welt-Bestseller vum J.K. Rowling gëtt ët op Lëtzebuergesch an der Oplo vun 2023.

Den éischte Band vun den Aventure vun dem berühmte jonken Zauberer, läit an enger Iwwersetzung vir, déi de Joseph Reisdoerfer folgendermoosse charakteriséiert:

E flotte, modernen Text, de méi ass wéi eng Iwwersetzung vum bekannte Roman vum Joanne K. Rowling : Hei hu mer och eng Beräicherung vun der Lëtzebuerger Jugend- a Kannerliteratur.

D’Iwwersetzung vum Florence Berg adresséiert séch nitt nëmmen un all déi Jonk, déi den Harry Potter nach nitt kennen, mais och un déi, déi hie schons laang kennen, mais nach ëmmer drop gewaart hunn, op Lëtzebuergesch mat him kënnen ze zauberen — a ganz allgeméng u jidfer Frënd vun der Lëtzebuerger Literatur. D’Lecture ass nämléch och fir déi Erwuessen, déi nitt méi am Zauberalter sinn, e renge Genoss!

Sidd Dir fiirwëtzég? Da klickt hei fir éng Liesprouf Den Harry Potter an den Alchimistesteen.


Den Harry Potter an den Alchimistesteen

Der Welt-Bestseller von J.K. Rowling ist in 3. Auflage auf Luxemburgisch erschienen:

der erste Band der Abenteuer des jungen Zauberers, liegt in einer Übersetzung vor, die der Sprachwissenschaftler Professor Dr. Joseph Reisdoerfer folgendermassen charakterisiert:

Ein gut lesbarer, moderner Text, der mehr ist, als eine reine Übersetzung des bekannten Romans von Joanne K. Rowling: Hier haben wir es auch mit einer Bereicherung der luxemburgischen Kinder- und Jugendliteratur zu tun.

Die Übersetzung von Florence Berg richtet sich nicht nur an alle Kinder und Jugendlichen, die Harry Potter noch nicht kennen, sondern auch an diejenigen, die ihn schon längst zu ihren Freunden zählen, aber bislang noch immer darauf gewartet haben, mit ihm auf luxemburgisch zaubern zu dürfen – und ganz allgemein an alle Liebhaber der Luxemburger Sprache und Literatur. Die Lektüre ist nämlich auch für Erwachsene, die meinen, dem Zauberalter bereits entwachsen zu sein, ein reiner Genuss!

Neugierig geworden? Dann klicken Sie hier für eine Leseprobe.

Kairos Edition, Luxembourg, Auflage 2023 – 349 Seiten

ISBN 978-2-919771-09-7 € 25,00